Kdy poprvé

Už si ani nepamatuji, kdy jsem se poprvé začala zajímat o potraviny vyprodukované v ekologickém zemědělství. Čím víc jsem tyto produkty nakupovala, s přesvědčením, že dělám něco pro své zdraví (aspoň zpočátku), tím víc informací se ke mně dostávalo. Srovnat si je všechny, ať kladné či záporné, není jednoduché, a tak jsem se vydala pro radu do infocentra PRO-BIO LIGY, kde se mě ochotně ujal pan Jan Valeška. Z jeho vyprávění jsem se dozvěděla spoustu zajímavých informací, o které se chci s vámi podělit.

Evropa o krok napřed

První zmínku o ekologickém zemědělství nacházíme ve dvacátých letech minulého století na západ od naší vlasti. V sedmdesátých letech dochází v západní Evropě k institucionalizaci ekologického zemědělství a jeho zakotvení v legislativě. V roce 1991 bylo ekozemědělství oficiálně uznáno celoevropsky, a to přijetím evropského Nařízení o ekologickém zemědělství. U nás se uchytilo o něco později a do zákonů proniklo až na počátku milénia.

Marketingový výstřelek - módní tah?

Už z toho je vidět, že tento způsob hospodaření není jen módním výstřelkem a ani by to nebylo možné. Jenom než se z konvenčního zemědělce oficiálně stane ekozemědělec, trvá to dva až pět let. V tomto přechodném období musí vše pěstovat nebo chovat tak, jako by šlo o bioprodukty, ale ještě není oprávněn používat grafický znak (u nás tzv. „biozebru”– certifikační značku pro biopotraviny) ani označení BIO. Tento znak, kterým se označují bio produkty, může tedy používat až poté, co splní všechny legislativně stanovené podmínky, projde kontrolou a obdrží certifikát o původu biopotraviny. U tohoto znaku najdete i kód kontrolní organizace, která certifikát vydala, kde si můžete ověřit, že ten který zemědělec užívá „biozebru” oprávněně.

Možná se budete divit

Můžu říct, že když jsem slyšela, co znamená certifikace a namátková kontrola a kontrola kontroly, že obdivuji zemědělce, kteří se do tohoto druhu hospodaření pouští. Vzhledem k uvedeným skutečnostem si můžete být na devadesát pět procent jisté, že produkty, na kterých se objeví slovo BIO, jsou skutečně bio. Zbývajících pět procent mohou být produkty nepoctivých zemědělců, výrobců či obchodníků, kteří se snaží obohatit na úkor naší důvěry a práce těch poctivých. Ale i na tom se pracuje a během tohoto roku dojde k dalšímu zpřísnění a zvýšení množství kontrol, kdy v případě, že tyto kontroly narazí na nepoctivce, budou udělovány pokuty ve výši statisíců korun, a pokud nedojde k nápravě, bude odebrán certifikát opravňující používat znak „biozebry“.

Již brzy se dočkáme společného evropského loga pro biopotraviny, což značně ulehčí naši orientaci. Zatím mohu říci, že u bioproduktů z celé EU máte záruku, že produkty skutečně pocházejí z ekologického zemědělství. Touto zárukou by měl být i společný povinný znak, kterým je kód kontrolní organizace, která provedla kontrolu, zda se skutečně jedná o produkty s oprávněním BIO.


Článek je převzat z časopisu WILD CAT 03.